روان شناسان


روان شناسان مرکز مشاوره آوای ایمان بر اساس تخصص و تعهد حرفه ای انتخاب شده اند و تنها دغدغه انها ارایه خدمات معتبر علمی و مبتنی بر شواهد است

تیم تخصصی

مرکز مشاوره آوای ایمان با بهره گیری از روان شناسان و مشاوران باتجربه و زبده دغدغه کمک به مراجعان عزیز می باشد.