خدمات ما


مشاوره فردی، روان درمانی فردی و گروهی، آموزهای روان شناختی، مهارتهای زندگی، بازی درمانی فردی و گروهی، کاردرمانی ذهنی و حرکتی، توانبخشی شناختی و رفتاردرمانی، مشاوره ازدواج و خانواده، مشاوره از دواج و پیش از ازدواج، سنجش استعداد، هوش و شخصیت از جمله خدمات مرکز مشاوره آوای ایمان است.